x
x

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego mk-team.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego mk-team.pl. Sklep prowadzony jest pod adresem Sierpowo 45, 64-030 Śmigiel
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  • adres poczty elektronicznej: sklep@mk-team.pl
  • telefonicznie pod numerem +48 535 125 514 (Piotr), +48 535 108 861 (Bernadeta), +48 577 303 434 (Natalia)
  • profil w serwisie Facebook działający pod adresem https://pl-pl.facebook.com/fotowoltaikaMKTeam
  • formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie sklepu.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej mk-team.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. Definicje

    Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Użytkownik – oznacza Konsumenta lub Przedsiębiorcę korzystającego z Usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub dokonująca zakupu Towarów oferowanych w Sklepie.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.121 ze zm.).
 6. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego.
 7. Punkt odbioru osobistego – Sierpowo 45, 64-030Śmigiel.
 8. Przewoźnik – podmiot lub osoba dostarczająca zamówione przez mk-team.pl.
 9. Regulamin – niniejszy dokument.
 10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego.
 11. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Użytkownik może w szczególności składać Zamówienia.
 12. Sprzedawca – MK TEAM POLSKA Sp. z o.o. w Sierpowie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001012896, NIP: 6981863085, REGON: 524169851
 13. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym
  z prezentowanych produktów;
 14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem;
 15. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.);
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422 ze zm.);
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 8.0. lub nowszej,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
   w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Sprzedawcy,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie
   w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
  • przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
  • prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
  • udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia w Sklepie,
  • udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt ze Sprzedawcą.
 2. Wskazane w ppkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Umowa:
  • o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Sklepu,
  • o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,
  • o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
  • o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
 4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 7. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 8. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 9. Promocje i konkursy, o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej są kierowane wyłącznie do Konsumentów, o ile treść danej promocji nie stanowi inaczej.

V. Procedura zawarcia Umowy

 1. Informacje i cenniki dostępne na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Obejmują jedynie zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient ma możliwość składania zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym poprzez Stronę Internetową Sklepu lub pocztę elektroniczną, wysyłając zamówienie na adres Sprzedawcy przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienia można składać również telefonicznie, korzystając z numeru udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu w wyznaczonych dniach i godzinach.
 4. Klient, składając zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje je, wybierając interesujące go towary i dodając je do koszyka. Następnie składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy poprzez przycisk “Kupuję i płacę” na Stronie Internetowej Sklepu.
 5. Klient składający zamówienie telefonicznie wskazuje Sprzedawcy nazwę oraz ilość interesującego go Towaru, określa sposób dostawy, adres dostawy, formę płatności i udostępnia swoje dane kontaktowe.
 6. Po telefonicznym złożeniu zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta o łącznej cenie zamówionych Towarów, koszcie dostawy i ewentualnych dodatkowych opłatach.
 7. Klient składający zamówienie pocztą elektroniczną przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, podając nazwę Towaru, ilość, typ oraz swoje dane kontaktowe.
 8. Po otrzymaniu zamówienia drogą elektroniczną, Sprzedawca przesyła Klientowi informację zawierającą dane rejestrowe, cenę Towarów, dostępne formy płatności, sposób dostawy i koszty, oraz informuje o wszelkich dodatkowych płatnościach.
 9. Złożenie zamówienia stanowi ofertę Klienta zawarcia Umowy sprzedaży.
 10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail Klienta.
 11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji, co stanowi zawarcie Umowy sprzedaży.
 12. Po zawarciu Umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi jej warunki na adres e-mail lub na Trwałym nośniku, zgodnie z danymi podanymi podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 13. Przy płatnościach przekraczających 15 000 zł brutto, Sprzedawca wystawia fakturę z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i zgodnie z Regulaminem Sklepu.
 15. Przedsiębiorcy przed złożeniem Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości   elektronicznej  obowiązani są zapoznać się z Regulaminem.
 16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 17. Treść zawartej umowy sprzedaży jest zgodna z Regulaminem.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.
 2. Użytkownik może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  1. za pośrednictwem Przewoźnika,
  2. odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 4. Informacje na temat liczby dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia są zamieszczone na Stronie Internetowej Sklepu. W przypadku braku takich informacji przyjmuje się, że termin dostawy wynosi 3 dni robocze.
 5. Zamówione towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano opcji osobistego odbioru Towaru), Klient otrzymuje informację potwierdzającą nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 7. Klient ma obowiązek sprawdzenia doręczonej przesyłki w czasie i zgodnie z przyjętym standardem dla danego rodzaju przesyłek. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać spisania stosownego protokołu przez pracownika dostawcy.
 8. Klient ma możliwość osobistego odbioru zamówionego Towaru. Odbiór jest możliwy w Sklepie Stacjonarnym w dni robocze, w godzinach otwarcia podanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
 10. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar jako przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie tej deklaracji następuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia przed wysłaniem go do Sprzedawcy.
 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego w celu ustalenia dogodnego terminu dostawy, gdy Klient będzie dostępny. W sytuacji zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ponownie ustalając termin i koszt dostawy.
 12. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Przedsiębiorcę Zamówionych Towarów, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika, lub nieodebrania ich w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienie o gotowości Towaru do odbioru w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo rozwiązać zawartą Umowę z Przedsiębiorcą w trybie natychmiastowym. Ponadto Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie.
 13. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególności 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny prezentowane na Stronie Internetowej Sklepu obok każdego Towaru podawane są w wariantach netto i brutto. Nie obejmują one informacji dotyczących kosztów dostawy i innych związanych z Umową sprzedaży opłat, o których Klient zostanie poinformowany przy wyborze dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient ma do dyspozycji różne formy płatności za zamówione Towary:
  • Przelew bankowy na konto Sprzedawcy (realizacja rozpocznie się po zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedawcy).
  • Przelew bankowy na konto Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym (realizacja rozpocznie się po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a Towar będzie dostępny w Sklepie Stacjonarnym po zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedawcy).
  • Płatność kartą lub przelew bankowy za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności przelewy24.pl, obsługiwanego przez firmę PayPro S.A. (realizacja rozpocznie się po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia i zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedawcy).
  • Płatność gotówką przy odbiorze od kuriera (realizacja rozpocznie się po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
  • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w Sklepie Stacjonarnym (realizacja rozpocznie się po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia, a Towar będzie dostępny do odbioru w Sklepie Stacjonarnym).
 3. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie zgodnie z Umową sprzedaży w terminie 7 dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
 4. W przypadku opóźnienia w płatności, Sprzedawca udziela Klientowi dodatkowego terminu na uregulowanie płatności, informując go o tym drogą elektroniczną. Dodatkowy termin obejmuje także informację, że po jego bezskutecznym upływie Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży. W przypadku kolejnego niepowodzenia w uregulowaniu płatności, Sprzedawca przesyła Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na wskazany przez niego adres.
 5. W stosunku do Przedsiębiorców Sprzedawca może posługiwać się cenami netto.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie Konsumentom.
 2. Konsument może od umowy odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnego w Sklepie.
 4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 5. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
  5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  8. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej,
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
 10. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Konsumenta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres MK TEAM POLSKA Sp. z o.o. , Sierpowo 45, 64-030 Śmigiel, sklep@mk-team.pl.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Konsument powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ppkt. 2 powyżej.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Konsumenta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Konsumenta. Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty przesyłki.
 6. Rękojmia za wady fizyczne i prawne jest wyłączona w stosunku do Przedsiębiorców.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:  MK TEAM POLSKA Sp. z o.o. , Sierpowo 45, 64-030 Śmigiel, na adres poczty elektronicznej: sklep@mk-team.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

XI. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla Konsumentów

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Konsument zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.
 4. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Sklepu.